Fundacja Partners Polska

W maju 2017 roku wspólnie z organizacją partnerską Education Effect Africa rozpoczęliśmy w Kenii realizację 2 projektów edukacyjnych.
Projekty są współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

WANYAMA

Dwuletni projekt „Szkoła dla wszystkich – wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie okręgu Mbita w Kenii” skierowany jest do jednej z najbardziej potrzebujących grup zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie okręgu Mbita – dzieci z niepełnosprawnością. Jego głównym celem jest poprawa jakości ich życia, z uwzględnieniem poprawy jakości edukacji włączającej w szkołach podstawowych z klasami specjalnymi. Dzieci z niepełnosprawnością, aby mogły się prawidłowo rozwijać, wymagają szczególnej troski i uwagi. Przez pierwsze, najważniejsze lata życia znajdują się one tylko pod opieką rodziców i krewnych. Od postawy najbliższych zależy ich dalszy rozwój. Rodzice mogą wspierać lub hamować rozwój dziecka z niepełnosprawnością. To oni decydują o posłaniu dziecka do szkoły i wybierają, czy będzie to szkoła specjalna, czy klasa specjalna w zwykłej szkole podstawowej. Od tego momentu szkoła będzie mieć ogromny wpływ na dalsze życie dziecka z niepełnosprawnością.

Edukacja specjalna w Kenii otrzymuje niestety minimalne wsparcie od rządu. Dzieci z niepełnosprawnością uczą się w budynkach szkolnych niedostosowanych do ich potrzeb, nie posiadają żadnych materiałów edukacyjnych a zajmują się nimi nauczyciele nieprzygotowani do takich zadań. Dodatkowo niejednokrotnie stykają się z dyskryminacją ze strony rodziców i społeczności lokalnych. Projekt przyczyni się do rozwiązania tych problemów poprzez: rzetelne zbadanie sytuacji życiowej dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących 11 społeczności lokalnych z terenów wiejskich Gembe, Rusinga i Mfangano, które pozwoli zaplanować dalsze działania pomocowe, dostosowanie budynków szkolnych do potrzeb i możliwości dzieci oraz zakup materiałów edukacyjnych wspierających ich rozwój, kompleksowe szkolenia wszystkich nauczycieli pracujących w 11 szkołach podstawowych, seminaria dla rodziców i opiekunów, kampanie edukacyjne i wizyty w gospodarstwach domowych.

ECD

Projekt „Przedszkola przeciw wykluczeniu - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi” pozwoli zapewnić dzieciom zamieszkującym najbardziej zmarginalizowane dzielnice Nairobi dostęp do dostosowanego do ich wieku i potrzeb otoczenia szkolnego, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej stymulującej ich fizyczny, emocjonalny i psycho-społeczny rozwój oraz holistycznej opieki ze strony nauczycieli oraz opiekunów i rodziców. Dzięki temu znacznie wzrosną ich szanse na osiągnięcie pełnego potencjału w ich dorosłym życiu – dobrego zdrowia, lepszego wykształcenia, wyższych zarobków i owocnych relacji społecznych.

Główne działania: budowa i wyposażenie klas przedszkolnych, budowa sanitariatów oraz punktów dostępu do wody pitnej, kompleksowe szkolenia nauczycieli przedszkolnych, seminaria dla rodziców i opiekunów oraz wizyty w gospodarstwach domowych.