Fundacja Partners Polska

Fundacja Partners Polska jest polską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie.

U podstaw działania Fundacji Partners Polska leży przekonanie o wartości wolności wszystkich ludzi i ich prawie do udziału w decyzjach dotyczących ich rodzin, społeczności i krajów. Misją Fundacji jest budowanie zrozumienia między ludźmi, społeczeństwami i kulturami.

Statutowym celem Fundacji jest propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów, w tym rozwoju mediacji w Polsce, wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe we współpracy z innymi organizacjami z Polski i zagranicy o podobnych wartościach i zadaniach. Do jej najważniejszych partnerów należy sieć organizacji pozarządowych Partners for Democratic Change.

Fundacja prowadzi cztery główne programy służące realizacji misji.

Dialog i zrozumienie między ludźmi: program mediacyjny i program konsultacji oraz debat obywatelskich.
Współpraca rozwojowa, w tym inicjatywy na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i ekonomicznego kobiet oraz rozwoju edukacji w krajach Globalnego Południa.
Edukacja globalna, której celem jest budowanie w Polsce zrozumienia dla potrzeb i różnorodności ludzi z innych stron świata.
Promocja nauki i jej osiągnięć jako warunku rozwoju społeczeństw.

HISTORIA

Fundacja Partners Polska została zarejestrowana po dwóch latach aktywnej działalności nieformalnej w sierpniu 1997 roku, aby wspierać transformację zachodzącą w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej. Bezpośrednią inspiracją do powstania Fundacji była współpraca z amerykańską organizacją sieciową Partners for Democratic Change, która, jako jedna z pierwszych w Europie Środkowej, prowadziła programy promujące mediację i konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów.

WIARYGODNOŚĆ I ZAUFANIE

Zapraszamy do lektury naszych sprawozdań rocznych i statutu.