Fundacja Partners Polska

Głównym celem projektu „Mathare ściśle fajne" jest wyrównanie szans edukacyjnych i życiowych defaworyzowanych dzieci ze slumsu Mathare poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnej edukacji przedmiotów przyrodniczych kształtującej krytyczne myślenie i kreatywność.

Główne działania projektu obejmują:

Stworzenie nieformalnego ośrodka doskonalenia nauczycieli ze slumsów poprzez stworzenie grupy lokalnych trenerów i ekspertów, która będzie oddolnie wspierać kompetencje i potencjał szkół Mathare.
Wyposażeniu uczniów i nauczycieli w kompetencje obsługi komputera oraz wykorzystania darmowych, wartościowych zasobów edukacyjnych Internetu, co umożliwi im dostęp do nowoczesnej edukacji i źródeł wiedzy w sieci.
Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego dzieci i nauczycieli z Mathare poprzez zapewnienie im dostępu do infrastruktury komputerowej oraz Internetu.
Wyposażenie nauczycieli w kompetencje innowacyjnego nauczania przedmiotów przyrodniczych kształtującego w uczniach umiejętności krytycznego myślenia, dociekania, uczenia się ze zrozumieniem.
Wyposażenie szkół w Mathare w nowoczesne pomoce naukowe i materiały dydaktyczne umożliwiające im doświadczalne uczenie science w kontekście i realiach panujących na terenie nieformalnych osiedli ludzkich: przenośne laboratoria i teleskopy do obserwacji kosmosu.

Projekt „Mathare ścieśle fajne" jest współfinansowany przez program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 roku.